Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť Cloud services s.r.o., so sídlom: Jókaiho 30, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 130284/B (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 51 849 216, kontaktný e-mail: podpora@cloudservices.site, je poskytovateľom služieb cloud infraštruktúry, tecoroute konektora a ďalších súvisiacich služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

1.2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa vzťahujú aj na práva a povinnosti Užívateľom určenej alebo poverenej tretej osoby konajúcej v mene a na účet Užívateľa v súvislosti so vzťahom medzi Poskytovateľom a Užívateľom podľa týchto VOP.

1.3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.

1.4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.5. Zaplatením Ceny za objednanú Službu alebo začatím jej užívania Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP (https://www.clouddservices.site/obchodne-podmienky) a reklamačným poriadkom Poskytovateľa (https://www.cloudservices.site/reklamacny-poriadok).

2. Popis Služieb

2.1. Služba „Cloud - komplexné riešenie“ je služba, ktorá Užívateľovi umožňuje plnohodnotné používanie aplikácií Domotron(pre iOS aj Andriod) s pripojením cloudových služieb Poskytovateľa k domácej inštalácii systému Domotron s verziou DomoOS 4.0 a vyššou operačného systému v PLC Tecomat. Súčasťou služby „Cloud - komplexné riešenie“ je spravidla aj služba „Analytics“. Tieto služby sa nemôžu poskytovať každá samostatne a tvoria celok.

2.2 Služba Servis PLCsa rozumie ako služba Poskytovateľa, ktorá spočíva v analýze a odstránení porúch v PLC Tecomat s DomoOS operačným systémom, správe kódu a prípadných zmenách v zdrojovom kóde. Služba Servis PLC“ je spravidla vykonávaná režimom „Na diaľku“ čo znamená pripojenie servisného technika na PLC vzdialene, cez internet. Podmienkou je PLC pripojené na službu tecoroute (natívne pripojenie PLC k obslužnému portálu dodávateľa PLC) alebo inou formou, do siete internet (detaily inej formy pripojenia Užívateľ poskytne Poskytovateľovi).
Poskytovateľ, ako jediný, disponuje licenciou k zdrojovým kódom riešení DomoOS, ktoré boli súčasťou realizácií Domotron.

2.3 Služba Servisný výjazd“ je služba Poskytovateľa s možnosťou fyzickej návštevy v mieste inštalácie Domotron riešenia. Návšteve predchádza vzájomná dohoda a nacenenie medzi Poskytovateľom a Užívateľom podľa platných cien.

Momentálne neposkytujeme žiaden servis na zabezpečovacích systémoch, kamerových systémoch, alebo iných súčastiach Domotron dodávok mimo vlastného systému Domotron po softvérovej stránke DomoOS.

3. Definícia pojmov

3.1. Zmluva o poskytovaní služieb Cloud - komplexné riešenie a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná formulárová zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka s povinnosťou platby. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.

3.2. Zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní individuálnych služieb alebo iná zmluva sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Objednávateľom alebo Užívateľom osobitne v písomnej forme na dodanie diela alebo poskytnutie služby na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa alebo Užívateľa. Na zmluvný vzťah, založený takouto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak. Pokiaľ sa v týchto VOP uvádza pojem „Zmluva“, myslí sa tým i zmluva, uzatvorená podľa tohto bodu VOP.

3.3. VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak.

3.4. Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená na webovej stránke Poskytovateľa.

3.5. Aktivácia Služby označuje taký úkon Poskytovateľa, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu Služby prostredníctvom siete Internet, a ktorý umožní Užívateľovi reálne využívanie Cloud clužbieb.

3.6. Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku (časový úsek, spravidla 1 mesiac).

3.7. Helpdesk označuje centrum zákazníckej starostlivosti, ktoré voči každému Užívateľovi uplatňuje všetky požiadavky a oznámenia Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Služby, poskytuje Užívateľovi technickú podporu a prijíma jeho reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania. Helpdesk je Užívateľom dostupný e-mailom na adrese podpora@cloudservices.site alebo prostredníctvom on-line služby JIRA service portal. Poskytovateľ môže Užívateľom sprístupniť služby Helpdesku i iným technický použiteľným spôsobom. 

3.8. Administrátorské rozhranie Služby je prístupné výhradne registrovaným Užívateľom, na adrese https://cloud.domotron.com.

4. Obsah služby „Cloud - komplexné riešenie“, Práva a povinnosti Poskytovateľa

4.1. Poskytovateľ umožní Užívateľovi využiť virtuálne prostredie Cloud v rozsahu uvedenom v Zmluve. Servery Poskytovateľa sú umiestnené v data centre tretej osoby ako subdodávateľa Poskytovateľa.

4.2. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ povinný najmä:

4.2.1. zabezpečovať funkčnosť serverov a služieb, ktoré Produkt obsahuje;

4.2.2. pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera;

4.2.3. vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní Služby;

4.2.4. vykonávať plánované preventívne odpojenie poskytovanej Služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia servera (ďalej len „odstávka Služby“);

4.2.5. vopred informovať o plánovanej odstávke Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov;

4.2.6. plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP;

4.2.7. oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu prípadné plánované obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní Služby alebo plánované opatrenia prevádzkované v sieti Internet a na zariadeniach Poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie Služby;

4.2.8. poskytovať Užívateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom helpdesku.

4.3. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:

4.3.1. dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti (5 pracovných dní) alebo porušil povinnosti podľa čl. 7, bodu 7.2. týchto VOP, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;

4.3.2. odstrániť zo svojich zariadení všetky údaje, informácie a dáta týkajúce sa Užívateľa, pokiaľ Užívateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP;

4.3.3. dočasne vypnúť konektor na PLC zariadenie Užívateľa, na zariadeniach Poskytovateľa, ak by doterajšou činnosťou Užívateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa, jeho subdodávateľov alebo činností ostatných užívateľov;

4.3.4. uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu so súhlasom a v súčinnosti pôvodného a nového Užívateľa až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči Poskytovateľovi. Na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Užívateľ právny nárok;

4.3.5. zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Služby, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany Užívateľa, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane Užívateľa alebo pokiaľ Užívateľ s týmito dodatočnými nákladmi súhlasil alebo o zavedenie dodatočného spôsobu ochrany Služby požiadal;

43.6. zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) Užívateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“);

4.3.7. vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

4.3.8. informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);

4.3.9. jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby;

4.3.10. v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu;

4.3.11. odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.

5. Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných Služieb

5.1. Užívateľ je oprávnený najmä:

5.1.1. využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom;

5.1.2. žiadať vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, o vrátenie ktorej Užívateľ požiada Poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia poskytovania Služby, alebo na predĺženie doby poskytovania Služby o 1 deň za každé prerušenie poskytovania Služby v predplatenom období zavinené Poskytovateľom alebo jeho subdodávateľom, ktoré trvalo dlhšie ako 24 hodín, pokiaľ sa nedohodli inak;

5.1.3. obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na helpdesk,

5.1.4. sprostredkovať poskytovania Služby tretím osobám iba na základe súhlasu Poskytovateľa;

5.2. Užívateľ je povinný najmä:

5.2.1. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;

5.2.2. oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu helpdesku alebo prostredníctvom e-mailu zmenu primárneho kontaktného emailu.

5.2.3. nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;

5.2.4. využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.

5.3. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.

5.4. Užívateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie v administračnom rozhraní Služby alebo vo fakturačnom profile. V prípade, ak Užívateľ zadáva do administračného rozhrania Služby alebo fakturačného profilu údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov do administračného rozhrania Služby alebo fakturačného profilu. Na žiadosť Poskytovateľa je Užívateľ povinný udelenie predchádzajúceho súhlasu treťou osobou Poskytovateľovi preukázať.

5.5. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú újmu, vzniknuté v príčinnej súvislosti s výkonom práva a plnením povinností Poskytovateľa podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

6. Odstúpenie spotrebiteľom od zmluvy

6.1. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy (objednávky) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom si môže odstúpenie od Zmluvy uplatniť prostredníctvom e-mailu na podpora@cloudservices.site. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo každého Užívateľa odstúpiť od zmluvy i v iných prípadoch, v ktorých to tieto VOP výslovne ustanovujú.

6.2. Odstúpením Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, od zmluvy podľa odseku 6.1. tohto článku týchto VOP sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy pomernú cenu zaplatenú za Službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil.

7. Zmena Služby, Zmena Užívateľa Služby

7.1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

7.2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo e-mailom cez helpdesk Poskytovateľa alebo písomnou formou.

7.3. Zmenu v identifikačných údajoch Užívateľa môže Užívateľ vykonať prostredníctvom administračného rozhrania Služby alebo zmenou fakturačného profilu.  Poskytovateľ jeho žiadosť o takúto zmenu najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia akceptuje, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

7.4. Užívateľ Služby ako prevodca môže prostredníctvom administračného rozhrania Služby, alebo podľa voľby prevodcu i e-mailovouy formou doručenou na e-mail adresu Poskytovateľa, požiadať Poskytovateľa o prevod Služby a všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich na iného užívateľa alebo tretiu osobu ako nadobúdateľa. Poskytovateľ je oprávnený vykonať úkony smerujúce k identifikácii a stotožneniu osoby konajúcej za Užívateľa pri prevode Služby za účelom zistenia, či je oprávnená za prevodcu alebo nadobúdateľa tento úkon vykonať. Nadobúdateľ už nemusí prevod Služby akceptovať, službu bude mať k dispozícii vo svojom administračnom rozhraní Služby. Poskytovateľ žiadosti prevodcu a nadobúdateľa o takýto prevod Služby najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia akceptuje, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ – prevodca uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi. V opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený prevod Služby odmietnuť.

7.5. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom administračného rozhrania Služby. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

7.6. Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol v administračnom rozhraní Služby ako kontaktnú e-mailovú adresu.

7.7. V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením oznámenia formou e.mailu o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia tohto oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

8. Trvanie a zánik Zmluvy

8.1. Zmluva k službe „Cloud - komplexné riešenie“ sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

8.2. Zmluva zaniká:

8.2.1. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,

8.2.2. písomnou dohodou zmluvných strán,

8.2.3. odstúpením od Zmluvy len z dôvodov, uvedených v týchto VOP,

8.2.4. výpoveďou Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v lehotách uvedených v Zmluve alebo v týchto VOP,

8.2.5. zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

8.3. Užívateľ môže, okrem prípadov podľa čl. 6 týchto VOP, tiež odstúpiť od Zmluvy v prípade:

8.3.1. zmien zmluvných podmienok podľa čl. 7, odsek 7.5. VOP v lehote tam uvedenej,

8.3.2. ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 5 dní v príslušnom zúčtovacom období;

8.3.3. ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.

8.4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:

8.4.1. sa identifikačné údaje alebo osobné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;

8.4.2. Užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,

8.4.3. Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,

8.4.4. Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.

8.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. Forma pre oznámenie odstúpenia Poskytovateľom Užívateľovi sa považuje akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (e-mail,  chat, telefonický rozhovor, sms správa).

8.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

8.7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

8.8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.


8.9. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v Užívateľom uvedených identifikačných údajoch v administračnom rozhraní Služby.

8.10. V prípade odstúpenia od zmluvy Poskytovateľom z dôvodov uvedených v týchto VOP nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi nespotrebovanú časť odplaty (predplatné) za obdobie od odstúpenia od Zmluvy do skončenia predplateného obdobia.

9. Zodpovednosť zmluvných strán

9.1. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané elektronicky prostredníctvom administračného rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.

9.2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Užívateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Užívateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

9.3. Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.

9.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb z dôvodu nedostupnosti naviazaných služieb tretích strán, na ktoré nemá vplyv, podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.

9.5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v softvéri, hardvéri alebo firmvéri v PLC alebo periférnych zariadeniach alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa v zariadení PLC. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do Domotron TUNERA, k PLC alebo jeho časti alebo do administrátorského rozhrania a to ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.

9.6. Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

9.7. Poskytovateľ zodpovedá za škodu a ušlý zisk spôsobenú Užívateľovi najviac do výšky 4-násobku ceny Služby, ktorej sa zodpovednosť Poskytovateľa za škodu týka. Užívateľ uzavretím zmluvy s Poskytovateľom súhlasí s tým, že Poskytovateľ nie je povinný nahradiť Užívateľovi škodu a ušlý zisk, ktoré v súhrne prevyšuje túto dojednanú najvyššiu výšku.

10. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

10.1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne) alebo cez support portál.

10.2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.

10.3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Užívateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.

10.4. Užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správne údaje a to najmä primárny e-mail. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady mebude možné platbu identifikovať, Poskytovateľ bude kontaktovať primárny e-mail, Užívateľ musí obratom informovať Poskytovateľa o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu) v lehote do siedmich dní od vyzvania.

11. Spoločné ustanovenia

11.1. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom. Vlastnosti a rozsah Služieb poskytovaných Poskytovateľom Užívateľovi sa riadia Ponukou Poskytovateľa, prezentovanou na webovom sídle Poskytovateľa, týmito všeobecnými podmienkami a prípadným individuálnymi zmluvnými dojednaniami v písomnej forme.

11.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom zakúpenia Služby (Objednávka), ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť zaplatením za Službu Užívateľom, nová alebo po čase obnovená služba si vyžaduje 48 hodín na spracovanie. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.

11.3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

11.4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

11.5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

11.6. Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Užívateľovi na základe jeho žiadosti.

11.7. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.

12. Ustanovenia súvisiace s predošlými poskytovateľmi

12.1.  Poskytovateľ rieši primárne:

12.1.1. zariadenia PLC (riadiaca jednotka inštalácie) kde je nahraný zdrojový kód pre ovládanie - DomoOS, ďalejZdrojový kód“. Za splnenia podmienky zhody Zdrojového kódu (tento stav sa dá overiť pomocou dopytu cez support portál).

12.1.2. Administračné rozhranie cloud.domotron.com na správu prístupov a údajov o Užívateľovi a osôb, ktorým udelí prístup do inštalácie.

12.1.3. „Cloud - komplexné riešenie“ znamená kompletnú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje ovládanie, sledovanie stavov zariadení, zber analytických údajov a prístup aplikácií do a z inštalácie, ktorá beží na PLC Domotron s DomoOS verzie 4 a vyššej.

12.2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady a nedorobky spôsobené predošlými poskytovateľmi. 

12.3. Poskytovateľ nepreberá nárok Uživateľa za záruky, či už na hardvér, alebo softvér, vyplývajúce z jeho vzťahov a zmlúv s predošlými poskytovateľmi.

12.4. Poskytovateľ nemá kompetenciu k správe elektronických zabezpečovacích systémov ani nedisponuje prístupmi alebo konfiguračnými  súbormi k týmto systémom. Toto sa týka aj ostatných dodaných súčastí autonómnych systémov: METEO, kamerové systémy, sieťové prvky, vlastné zariadenia zavlažovania, tepelné čerpadlá, elektronické zámky, elektronické okná, koncové zariadenia - svietidlá alebo tlačidlá, poradnú činnosť vo forme konzultácie nevylučujeme.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

13.2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.

13.3. Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 23. marca 2023.